Hoppa till innehåll

Jämställdhet bör utgöra kärnan i fredsbyggande

Utgivningsdatum 8.12.2023 9.54
Bild: Maria Santto / CMI
Bild: Maria Santto / CMI

Fred och jämställdhet går hand i hand: samhällen med högre grad av jämställdhet är ofta mer fredliga, samtidigt som fredliga samhällen är bättre på att göra framsteg inom jämställdhet.

Jämställdhet spelar också en viktig roll i hur fred skapas. Män och kvinnor har samma rätt att forma beslut som rör framtiden för deras samhällen. Förutsättningarna för varaktig fred och återhämtning efter krig byggs upp samtidigt på politisk nivå, samhällsnivå och personnivå.  Därför bör både män och kvinnor ha möjlighet att delta i varje steg i fredsprocessen, från samråd före förhandlingarna till de konkreta åtgärder som vidtas efter att parterna har skakat hand.

Ett brett deltagande ger en mer omfattande förståelse för drivkrafterna bakom konflikten och för vad som krävs för att uppnå varaktig fred. Det säkerställer också att majoriteten av medborgarna ser fördelarna med fred och tror på den färdplan för fred som parterna har kommit överens om när ett fredsavtal väl uppnås.  

Dessutom är fredsprocesser unika historiska ögonblick då de politiska reglerna omförhandlas – det gör dem till viktiga möjligheter att göra framsteg inom jämställdhet. Utan kvinnors deltagande vid fredsförhandlingarna går dessa möjligheter lätt förlorade. 

Kvinnors ökade deltagande i fredsbyggande är en global agenda 

År 2000 erkände FN:s säkerhetsråd, för första gången i dess historia, den avgörande roll som kvinnor har i att skapa och bevara fred. Den banbrytande resolution 1325 var ett resultat av intensiv lobbyverksamhet från civilsamhället i en rad länder, med viktigt stöd från länder som Namibia och Bangladesh i säkerhetsrådet. I dag har över hundra länder tagit fram nationella handlingsplaner för att omsätta agendan till konkreta åtgärder i sina egna samhällen. Detta arbete leds ofta av nationella kvinnorörelser, oavsett om det är i Colombia, Burundi eller Irak.  Därför är det viktigt att poängtera att stödet för den så kallade agendan för kvinnor, fred och säkerhet inte är begränsat till länder i västvärlden.

Trots detta engagemang fortsätter kvinnor att vara marginaliserade i de flesta fredsprocesser. Mindre än en tiondel av alla fredsförhandlare de senaste två decennierna har varit kvinnor, och de flesta formella fredsavtal har inte haft några kvinnliga undertecknare alls.  

Konkret stöd gör skillnad

För att främja mer jämställda fredsprocesser måste kvinnors rätt att delta erkännas och deras roll i det fredsskapande arbetet stöttas. Även om kvinnor är marginaliserade vid officiella förhandlingar har de ofta en framstående roll när det gäller att bygga upp förtroende och främja dialog på samhällsnivå. Denna roll förbises och underskattas ofta. Att se till att kvinnor finns representerade i alla fredsskapande sammanhang kräver inte bara omfattande finansiering av kvinnoorganisationer, utan också politiskt stöd. När kvinnliga aktörer syns allt mer är det också viktigt att värna om deras säkerhet. Trakasserierna mot kvinnor som är aktiva i offentliga sammanhang ökar såväl online som i verkliga livet.

Bild: Anni Lindgren / CMI

Som oberoende organisation för fredsskapande arbetar CMI för att stärka kvinnors roll inom fredsbevarande arbete. Detta innebär att stötta politiskt nyanserade, kontextspecifika och lokalt drivna åtgärder. I Afghanistan har CMI främjat det arbete som Afghan Women Leaders Forum bedriver med stöd från EU. Afghan Women Leaders Forum består av en grupp kvinnor med olika bakgrund, såsom tidigare parlamentariker, politiker, domare, människorättsaktivister, journalister och representanter från civilsamhället både inom och utanför Afghanistan, och har lyft fram afghanska kvinnors synpunkter i internationella politiska diskussioner som rör Afghanistan. 

Handling behövs nu mer än någonsin

Vi ser nu en oroväckande ökning av antalet våldsamma konflikter i världen, och många länder ökar sina militärutgifter. Forskning visar att militarisering korrelerar med en högre grad av ojämlikhet mellan könen. 

Samtidigt ifrågasätts befintliga engagemang gällande jämställdhet och den regelbaserade internationella ordningen. Antigenusrörelsen är en del av en större politisk strömning som undergräver den demokratiska grunden i många länder. Den här utvecklingen gör det ännu mer angeläget att försvara de framsteg som har gjorts de senaste decennierna och vidta konkreta åtgärder för att främja jämställdhet och fred.   

Våra visioner för fred berikas när kvinnor och män deltar i fredsskapande arbete som jämlikar för att tillsammans skapa förutsättningar för ett bättre liv i sina samhällen. Det fredsbevarande arbetet kanske inte blir enklare, men resultatet av det blir sannolikt mer inkluderande och rättvist. Att främja jämställdhet är en avgörande del av den ekvationen.  

CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation

Tillbaka till toppen