Tillgänglighetsutlåtande för igep.fi

Webbplatsen igep.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att de ska vara lätta att använda för så många som möjligt. 

Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

E-tjänsterna är ännu inte tillgänglig till följande delar:

Det finns fel i rubrikernas nivåordning

Ordningen på sidornas rubriker är fel på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda skärmläsaren för att använda sidorna. I html-koden finna eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker.  (WCAG 1.3.1)

Det finns brister också i bilders och diagrams textmotsvarigheter

Sidorna innehåller ibland bilder med text eller annan grafik som saknar textmotsvarigheter. På grund av avsaknaden av textmotsvarigheter kan det hända att viktig information inte förmedlas alls till exempel i infografik. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Huvudsaklig navigation

Att hantera flikarna med tangentbordet är inte logiskt. Fliken innehåller felaktiga aria- och roll-bestämningar.  (WCAG 2.1.1)

Tillgänglighetsbristerna i Pdf-filer

De Pdf-filer med tillgänglighetsbrister som finns på sidan har publicerats av social- och hälsovårdsministeriet efter den 23 september 2018. 

  • Filerna har till exempel visuella element och diagram som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns också bristerna i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsaren, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer. (WCAG 1.3.1) 
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som försvårar användningen av skärmläsaren, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1) 
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är kopplade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren.  (WCAG 1.3.1) 
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i benämningen av länkarna

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet. Sidan innehåller bildlänkar som saknar den textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Sidan kan innehålla länkar som inte fungerar. Länkarna åtgärdas som bäst centraliserat och i samband med den normala uppdateringen av sidorna.

Utformningen

I enskilda fall har man använt html-koden för att utforma innehållet. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Som tagg har till exempel använts bold-, font-, u- och strike-taggar.  Dessa kan ses som felmeddelanden för den som använder ett hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Inbäddningar

Sidan innehåller inbäddningar från sociala medier eller andra sidor, och dessa saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)

Kontrastproblem

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte tillräckligt stor i vissa fall.  Problemen gäller till exempel i sidornas siffror, texten och knapparna. (WCAG 1.4.3)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsterna har innehåll som hämtats från andra system och bristerna i tillgängligheten till dem beror på det ursprungliga systemet. 

Sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före detta innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. text eller textmotsvarigheter).

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons om tillgängligheten via email: [email protected].

Detta utlåtande har upprättats den 25 september 2020.