Vi tror att jämställdhet kan uppnås överallt i världen

Varför har priset inrättats och varför just i Finland?

Jämställdhet är en grundläggande värdering för finländare. Den har haft en betydande roll när det hundraåriga Finland och hela vårt samhälle har byggts upp. I och med att det självständiga Finlands hundraårsjubileum firades 2017, beslutade statsrådet att det är en utmärkt tidpunkt för att inrätta ett internationellt jämställdhetspris.

Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande. År 2023 prissumman är 300 000 euro.

Vi finländare är stolta över våra bedrifter i fråga om jämställdhet. Finland har i mer än hundra år varit en pionjär i jämställdhetsfrågor, och vi tror att det med hjälp av det internationella jämställdhetspriset är möjligt att globalt främja jämställdhet.

Många organisationer och enskilda personer gör ett viktigt arbete för att främja jämställdhet på internationellt plan. Vi önskar att priset bidrar till detta arbete. Vi vill också främja diskussionen om jämställdhet i en global kontext.

Praktiska arrangemang

Vem som helst har möjlighet att föreslå nästa pristagare. Därefter går förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Det slutliga beslutet om pristagaren fattas av Social- och hälsovårdministeriet.

Priset kommer att delas ut vartannat år och det görs i samarbete med Tammerfors stad. Priset delas ut av statsminister.

Prisceremoni i Tammerfors

Det internationella jämtställdhetspris delas ut för fjärde gången i Tammerfors. Priset delades ut för första gången i mars 2018 vid en prisceremoni i Tammerfors.

Tammerfors har en stark tradition av jämställdhet och kvinnors deltagande tack vare kvinnodominerade industriföretag och kvinnors samhälleliga aktivism. År 1905 samlades 40 000 människor på torget i centrum av Tammerfors för att kräva lika rösträtt, vilket också infördes följande år. Tammerfors har alltid varit före sin tid när det gäller kvinnors och familjers välfärd. Redan 1840 hade Tammerfors en skola för både pojkar och flickor.

Tammerfors vill också i framtiden vara en jämställd stad. Den Tammerforsfödda författaren Minna Canth sade det bra: ”Kvinnofrågan är inte bara en kvinnofråga utan en fråga för hela mänskligheten.”

Priset är ett led i genomförandet av Agenda 2030

Det internationella jämställdhetspriset är en konkret åtgärd genom vilken Finland syftar till att uppnå målen i handlingsprogrammet för hållbar utveckling Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 huvudmål. Ett av målen är att uppnå jämställdhet mellan könen och stärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

FN:s medlemsländer enades i september 2015 om de universella målen och ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är giltigt fram till 2030. Syftet med Agenda 2030 är att lyfta den globala utvecklingen in på ett spår som tryggar människors välbefinnande och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska välfärden och stabiliteten i samhället på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och som gör slut på den extrema fattigdomen i världen.

 

Det internationella jämställdhetspriset är ett pris som inrättas och finansieras av statsrådet. Priset förvaltas av social- och hälsovårdsministeriet.

 

 

 

 

 

Läs mer

International Gender Equality Prize brochure (PDF)

Fact sheet about the International Gender Equality Prize (PDF)