Hoppa till innehåll

Skyldigheten att göra upp en jämställdhetsplan ska också gälla småbarnspedagogiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 14.36
Pressmeddelande

De allmänna bestämmelserna i lagen om jämställdhet som gäller främjande av jämställdhet inom utbildning och undervisning utvidgas så att de också gäller småbarnspedagogiken. Det blir obligatoriskt att ha en konkret plan för hur jämställdheten ska verkställas.

Syftet med ändringen i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är att främja jämställdhet och att förebygga könsrelaterad diskriminering och diskriminering i anslutning till könsmångfald inom småbarnspedagogiken.  

Det är inte bara de allmänna bestämmelserna om jämställdhetsfrämjandet och jämställdhetsplanen som utvidgats till att gälla även inom småbarnspedagogiken, utan också jämställdhetslagens bestämmelser om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Även de paragrafer som gäller tillsynen ändras så att de också gäller småbarnspedagogiken. 

Jämställdhetsplanen är ett arbetsverktyg som ska stödja den vardagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken. Med hjälp av planen säkerställer man att jämställdhetsarbetet görs systematiskt. Utgångspunkten är barnets bästa. När man gör upp jämställdhetsplanen och planerar innehållet i den ska man beakta barnens rätt till medinflytande i frågor som gäller dem själva. Barnen ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen med beaktande av barnets ålder och mognad.

Skyldigheten för varje verksamhetsställe att göra upp en egen jämställdhetsplan gäller daghemsverksamheten. Vad gäller familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten utarbetar kommunen i samarbete med aktörer på kommunens område gemensamma jämställdhetsplaner. Jämställdhetsplanen ska uppdateras årligen eller minst vart tredje år. 

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna torsdagen den 19 januari.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information

Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715, [email protected]
Katja Danner, jurist, tfn 0295 163 392, [email protected]
 

Tillbaka till toppen