Hoppa till innehåll

Sexuella trakasserier måste förebyggas på alla nivåer inom idrotten

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.8.2022 12.21
Pressmeddelande

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och forsknings- och kulturministern Petri Honkonen kallade till ett rundabordsmöte onsdagen den 17 augusti för att diskutera förebyggandet av sexuella trakasserier inom idrottsverksamheten. 

I mötet deltog representanter för idrottsföreningar och sakkunniga från ministerier och andra organisationer. Diskussionen är en del av regeringens jämställdhetsprogram och syftet är att uppmuntra människor att arbeta långsiktigt och systematiskt för att förebygga och få slut på trakasserierna i samhället. 

Under diskussionen kartlade man vad organisationerna inom idrottsverksamheten redan gör i dag för att undanröja sexuella trakasserier, och vilka fortsatta åtgärder som behövs för att få slut på de sexuella trakasserierna i samhället. Idrottsföreningarnas representanter redogjorde för de konkreta åtgärder som vidtas inom deras egna sektorer för att förebygga sexuella trakasserier.   

Det behövs fler åtgärder för att undanröja trakasserierna inom idrotten

Diskussionen om sexuella trakasserier och annat osakligt bemötande inom idrotten har pågått länge.  Undersökningarna visar att trakasserierna är ett omfattande problem och att de drabbar bägge könen, även om flickor och kvinnor drabbas oftare än pojkar och män. Idrottsverksamheten har vissa väsentliga särdrag som gör att vissa grupper utsätts för trakasserier mer än andra.  

”Det är ytterst viktigt att inse att det krävs engagemang på alla nivåer för att främja jämställdhet, likabehandling och trygga verksamhetsmiljöer. Lika viktigt är det att den högsta ledningen förbinder sig till de fastställda principerna. Därför följer ministeriet som ett led i statsunderstödsprocessen hur organisationerna klarar sitt ansvarsarbete, säger minister Petri Honkonen.

Det finns handböcker och anvisningar om hur trakasserierna ska hanteras, och det har ordnats utbildning om detta. Men trots det verkar det behövas ytterligare åtgärder.  

”Det är bra att komma ihåg att också lagstiftningen innehåller mekanismer för att ingripa i trakasserier. Trakasserier har länge varit förbjudna till exempel i lagen om jämställdhet, diskrimineringslagen och arbetarskyddslagen. I juni godkände riksdagen den reform av sexualbrottslagstiftningen som utvidgar definitionen av sexuella trakasserier ytterligare”, säger minister Thomas Blomqvist.  

Man har förbundit sig till gemensamma åtgärder för att få slut på trakasserierna

De idrottsföreningar som deltog i diskussionen förband sig till att undanröja sexuella trakasserier, och har redan vidtagit åtgärder. Mötesdeltagarna ansåg att det är viktigt att man ingriper i alla slags trakasserier.  

”Det behövs ett ihärdigt arbete för att få slut på sexuella trakasserier. Att avslöja trakasserier och osakligt beteende i organisationen kräver mod, eftersom det är fråga om en situation där offret och trakasseraren känner varandra. De interna makthierarkierna och relationerna får inte hindra att man vidtar åtgärder. Dessutom måste man ha tydliga förfaranden och spelregler och sänka tröskeln för att anmäla trakasserier”, säger minister Thomas Blomqvist.  

”Jag är övertygad om att en ansvarsfull och etisk verksamhet - och det goda rykte som detta ger - är en stor fördel när det gäller idrottshobbyernas attraktionskraft i fortsättningen. Lika viktigt är det att både fritidsidrottare och professionella idrottare upplever att de kan påverka och blir genuint hörda i föreningarna och förbunden”, säger minister Honkonen. 

Rundabordsmötet den 17 augusti 2022 om sexuella trakasserier inom idrotten är en fortsättning på den diskussionsserie om undanröjande av sexuella trakasserier inom olika samhällssektorer som inleddes hösten 2021. Hösten 2022 ordnas det också en diskussion om förebyggande av sexuella trakasserier inom kulturområdet. 

Ytterligare information

Carolina Nordling, specialmedarbetare till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, [email protected], tfn 0295 150 278 
Antti Varis, specialmedarbetare till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen, [email protected], tfn 0295 330 195 
Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 228
Satu Heikkinen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 330 102

Petri Honkonen Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen