Hoppa till innehåll

Oberoende helhetsbedömning görs om främjandet av lönejämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 8.09
Pressmeddelande 194/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en helhetsbedömning av likalönsåtgärderna under denna regeringsperiod. I bedömningen ingår regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers gemensamma likalönsprogram 2020–2023 samt ett antal av regeringens egna projekt som främjar lönejämställdhet.

Arbetet med helhetsbedömningen inleddes den 1 september 2022. Den genomförs av en utomstående och oberoende bedömare, juris kandidat Leila Kostiainen. Leila Kostiainen är för närvarande ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen. Målet är att bedöma effekterna av åtgärder som främjar lika lön och utifrån detta komma med slutsatser och rekommendationer. 

Enligt ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist har lönejämställdheten framskridit långsamt och Finland får regelbundet anmärkningar om detta. ”Det är viktigt att bedöma bakomliggande orsaker och hur olika metoder fungerar. Samtidigt är det också nödvändigt att utvärdera förändringen på arbetsmarknaden och i avtalssystemet och konsekvenserna som detta har för lika lön.” Ministern anser att de fortsatta rekommendationer som ges i samband med bedömningen är särskilt värdefulla.

Leila Kostiainen betonar att bristen på lönejämställdhet är ett samhälleligt problem. ”För att lösa problemet krävs målmedvetenhet och ihärdighet av aktörerna. En regelbunden bedömning av åtgärderna är nödvändig och kan ge nya perspektiv.”

Det centrala målet för likalönsprogrammet på trepartsbasis och regeringens projekt är att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. Löneskillnaden uppgår i nuläget till cirka 16 procent. I helhetsbedömningen granskas hur målet har nåtts och om de nuvarande åtgärderna är effektiva. 

Ett diskussionsmöte om bedömningen ordnas hösten 2022. Rapporten publiceras i februari 2023 i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie. 

I bedömningen ingår följande helheter och projekt: 

Regeringens projekt:

Ytterligare information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163230, [email protected]

Leila Kostiainen, tfn 0400805417, [email protected]
 

Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen