Hoppa till innehåll

Finland betonar vikten av att lösa den globala utbildningskrisen vid FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2022 9.37
Pressmeddelande 423/2022

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development) sammanträder i New York den 5–15 juli.

Under mötet granskas coronakrisens negativa konsekvenser för genomförandet av målen för hållbar utveckling och hur man genom stimulanspolitiken kan bygga en hållbar framtid.

Vid mötet framhåller Finland särskilt hur viktigt det är att lösa den allt djupare utbildningskrisen.  Till följd av coronapandemin har uppnåendet av utbildningsmålen minskat globalt, och kristiden har ökat ojämlikheten, försämrat många barns och ungas möjligheter att gå i skolan och lära sig. Redan före pandemin var 259 miljoner barn och unga utanför skolan.

Undervisningsminister Li Andersson, som leder Finlands delegation vid mötet, betonar att den globala utbildningskrisen måste lösas för att man ska kunna trygga rättigheterna till utbildning och de kompetenser som en hållbar framtid förutsätter för alla och för att förbättra ställningen särskilt för barn och unga i utsatt ställning.

”Utbildning är en central del av målen för hållbar utveckling. En av de viktigaste aspekterna när man diskuterar de globala utvecklingsutmaningarna inom utbildningen är att omvandla ord till handlingar. Vi behöver genuint omfattande satsningar på utbildningens kvalitet och tillgänglighet. Genom att identifiera konkreta lösningar, såsom ordnandet av skolbespisning, kan vi göra det möjligt för allt fler att delta i utbildning. Utbildningen är inte endast en utgiftspost på kort sikt. Utbildning är en framtidsinvestering”, säger minister Andersson.

Vid mötet betonar Finland vikten av att främja jämställdhet mellan könen. Coronapandemin har fördjupat ojämlikheten i samhället. Utan målmedvetet främjande av jämställdheten kan målen för hållbar utveckling inte uppnås.

Uppnåendet av målen för hållbar utveckling inverkar också på den globala hälsan och på skyddet mot framtida pandemier. Finland har förbundit sig till en jämlik tillgång till vaccin och deltar i globala åtgärder för att övervinna covid-19-pandemin. Finland främjar kvinnors och flickors deltagande i utvecklingen av hälsovårdssystem och primärvård samt tillgången till tekniska innovationer.

Andersson talar vid mötet den 5 juli, vid det så kallade Townhall-evenemanget. Andersson deltar dessutom i en temadiskussion om utbildningsmålet i Agenda 2030 och i ett sidoevenemang som ordnas av EU-kommissionen. Finland ordnar tillsammans med Unesco och nätverket för civilsamhällesorganisationer Bridge 47 ett sidoevenemang den 4 juli (utbildning som främjar hållbar utveckling) som granskar Agenda 2030-målen.

Ytterligare information:
Anna Lemström, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn  0295 330 353
Kati Anttalainen, specialsakkunnig, tfn 040 736 2889, undervisnings- och kulturministeriet
Mikael Långström, Biträdande Enhetschef, Agenda 2030, tfn 0295 351 371, utrikesministeriet
Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 050 598 0724, statsrådets kansli
Annika Lindblom, råd för internationella ärenden, tfn 050 328 3860, miljöministeriet,

[email protected]

Tillbaka till toppen