Hoppa till innehåll

Equality Now - rättslig jämställdhet för kvinnor och flickor i hela världen

Utgivningsdatum 2.12.2019 15.20
Pressmeddelande

Finland har valt att dela ut det internationella jämställdhetspriset till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now.

Finland har valt att dela ut det internationella jämställdhetspriset till den internationella kvinnorättsorganisationen Equality Now. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist offentliggjorde pristagaren den 2 december 2019 i Tammerfors. 

Equality Now, som varit verksam i 27 år, har lyckats få en ändring i över 50 diskriminerande lagar. - Organisationen har genom sina åtgärder främjat jämställhet på global nivå och med priset vill vi understöda fortsatt verksamhet i samma riktning, beskriver statsminister Antti Rinne.  

Juryn som valde pristagaren bland 300 kandidater anser att Equality Now gör ett betydelsefullt och effektivt arbete för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Organisationen arbetar aktivt för att ändra diskriminerande lagar och förfaranden, bidrar till att förändra könsnormer, påverkar omständigheterna på lokal, nationell, regional och internationell nivå, strävar efter att engagera såväl kvinnor som män att delta i verksamheten och tar initiativ till att uppmuntra ungdomar att bygga upp en ny generation av unga ledare. 

Equality Now har arbetat ihärdigt i 27 år tillsammans med aktivister runt om i världen för att säkerställa att kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter i hela världen och att regeringarna i olika länder tar ansvar för at hela befolkningen behandlas lika.   

Yasmeen Hassan, chefen för organisationen Equality Now, tog emot priset med följande ord:
- Genom att välja oss som pristagare lyfter Finlands regering fram vikten av lagar och rättsstatsprincipen när det gäller att främja kvinnors jämställdhet. Vi är tacksamma för äran att få detta värdefulla pris som nu delas ut för andra gången.

Sociala förändringar börjar med lagändringar

Den nationella lagstiftningen lägger grunden till hur ett land behandlar sina medborgare och hur människorna som bor i landet bemöter varandra. Om kvinnor och flickor har svagare lagstadgade rättigheter än män och pojkar innebär detta att lagstiftningen tillåter diskriminering och att problemet förbises. 

Under dessa stormiga tider är det ytterst viktigt att trygga rättigheterna för de mest utslagna och orättvist behandlade genom att i lag föreskriva om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av kön. Det här är vår mission i Equality Now.

Lagändringar är det första steget mot sociala förändringar. - Lagstiftningen ska inte betraktas för snävt och ses enbart som ett verktyg för att väcka åtal och straffa för brott, påpekar Hassan. När lagar även ses som ett verktyg för att förebygga missförhållanden, bilda folket och öka medvetenheten är de ett effektivt medel för att få till stånd sociala och kulturella ändringar.   

Till exempel i Kenya har fastställandet av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i lag resulterat i att kvinnlig könsstympning har minskat eller slutat helt och hållet. Equality Now har haft en aktiv roll i arbetet för att få slut på kvinnlig könsstympning, kämpat för lagar som syftar till att skydda flickor och kriminalisera detta förfarande och understött aktivister på gräsrotsnivå som arbetar för att göra slut på kvinnlig könsstympning.  

Ord ska leda till handlingar

Equality Now och priskommittén har kommit överens om att prissumman, 300 000 euro, ska användas för en global kampanj för att främja jämlikheten i familjerättsliga lagar. 

År 2020 firas både 25-årsjubiléet för antagandet av handlingsplanen från Peking och 5-årsjubiléet för fastställandet av målen för hållbar utveckling. Det är hög tid att regeringarna övergår från ord till handlingar. De ska äntligen upphäva eller ändra könsdiskriminerande lagar, så att alla kvinnor och flickor kan åtnjuta sina rättigheter och få en jämlik ställning i sina familjer, i sin gemenskap och i samhället.   

I kampanjen ”Words and Deeds 2020” presenterar Equality Now tydliga reformer som regeringarna kan genomföra för att uppnå en sådan rättslig jämställdhet som avses i handlingsplanen från Peking. Fokusen ligger speciellt på att reformera religions- och sedvanelagstiftningen som gäller familjefrågor. Kampanjen syftar till att få en ändring på könsdiskriminerande familjerättsliga lagar, vilka är det största hindret för att uppnå jämställdhet mellan könen. På detta sätt vill man starta en global rörelse för att garantera att kvinnor och flickor har samma lagstadgade rätt till jämlikhet och kroppslig integritet samt skydd för fysisk, social, ekonomisk och psykologisk skada oberoende av deras religiösa, etniska eller kulturella tillhörighet.  

Läs mer om juryns motivering till valet av pristagaren.

Mer om människorna bakom Equality Now.
Inverkan av Equality Now's arbete
Text: Emma Thompson och Annukka Lyra
Bild: Laura Vanzo

Tillbaka till toppen