Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet har uppdaterat sin operativa plan för jämställdhet och likabehandling

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2022 15.09
Nyhet

Syftet med den nya planen för jämställdhet och likabehandling är bland annat att vid inrikesministeriet utveckla kompetensen i frågor som gäller diskriminering, att i beredningen av ärenden öka delaktigheten hos grupper som riskerar att bli utsatta för diskriminering samt att stärka bedömningen av projektens konsekvenser för människor.

Likabehandlings- och jämställdhetsarbete ska ingå i det dagliga arbetet

Planen fokuserar på att skapa strukturer för ett långsiktigt likabehandlings- och jämställdhetsarbete. Målet är i synnerhet att förbättra kompetensen och ledarskapet i frågor som handlar om olika befolkningsgrupper och diskriminering. Ökad kompetens bidrar till att som en del av ministeriets dagliga verksamhet identifiera frågor som gäller jämställdhet och likabehandling. I planen ställs upp mål för åtta delområden inom ministeriets verksamhet:  

  1. Ledning och styrning
  2. Utbildning
  3. Forskning
  4. Delaktighet och aktiverande
  5. Konsekvensbedömning
  6. Språkliga rättigheter
  7. Kommunikation
  8. Tillgänglighet

Planen innehåller sammanlagt 31 åtgärder och avsikten är att åtgärderna ska genomföras 2022–2025. Utvecklingen av kompetensen och ledningen i fråga om jämställdhet och likabehandling stöder också de övriga målen i planen. Målet är till exempel att det i fortsättningen ska utarbetas en plan för delaktighet i varje projekt och att frågor som gäller jämställdhet och likabehandling ska väljas som teman för laglighetsövervakningen. 

Jämställdhet och likabehandling betonas i resultatstyrningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. I styrningen av verksamheten beaktas tillgången till tjänster, tjänsternas tillgänglighet samt att ärenden också i fortsättningen kan uträttas via flera kanaler. Ministeriets kommunikation producerar mer lättläst och teckenspråkigt material på båda nationalspråken. Dessutom används mångsidigare bilder för att illustrera inrikesministeriets verksamhet.

Planen baserar sig på information som fåtts genom undersökningar och delaktighet

I början av 2021 inledde inrikesministeriet arbetet med att uppdatera jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Under året ordnades vid ministeriet planeringsworkshoppar och utbildning för personalen och gjordes en bedömning av jämställdhets- och likabehandlingskonsekvenserna av ministeriets verksamhet. Bedömningen gjordes dels vid ministeriets alla avdelningar och enheter som en bedömning av det egna arbetet, dels genom att höra intressebevakningsorganisationer för grupper som riskerar att bli utsatta för diskriminering. Bedömningen innehåller forskningsinformation om diskriminering, sådana observationer inom laglighetsövervakningen som tangerar frågor som gäller jämställdhet och likabehandling samt rekommendationer om temat för internationella fördragsorgan för mänskliga rättigheter. I bedömningen ingår också en översikt över statsrådets övriga handlingsplaner eller strategier som innehåller åtgärder som främjar jämställdhet och likabehandling. En omfattande rapport om bedömningen finns som bilaga till planen.

Tillbaka till toppen