Hoppa till innehåll

Oron för sexuella trakasserier inom räddningsbranschen bör tas på allvar

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 16.01 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 13.06
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen, ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och inrikesminister Krista Mikkonen ordnade fredagen den 17 december ett rundabordssamtal om förebyggande av sexuella trakasserier inom räddningsbranschen.

I evenemanget deltog förutom företrädare för ministerierna också flera företrädare för organisationer inom räddningsbranschen. Diskussionen är en del av regeringens jämställdhetsprogram och syftet är att uppmuntra till långsiktigt och systematiskt arbete för att få ett slut på trakasserierna inom alla samhällsområden.

Under diskussionen kartlades vad som görs inom räddningsbranschens organisationer för att motarbeta sexuella trakasserier och vilka lagstiftningsmässiga och andra ändringsbehov som anses väsentliga för att få slut på sexuella trakasserier i samhället. 

Uppdaterade anvisningar och en öppen diskussionskultur på arbetsplatserna i nyckelposition

I höst har det förts diskussioner om sexuella trakasserier och annat osakligt bemötande inom rädd-ningsbranschen. Undersökningar och arbetarskyddsundersökningar visar att problemet är omfat-tande. Inrikesministeriet godkände på hösten en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen, vars mål är en räddningsbransch fri från diskriminering och trakasserier.

”Förtroende är utgångspunkten också för räddningsbranschens verksamhet. Trakasserier och diskriminering av alla slag försämrar förtroendet. Handlingsprogrammet innehåller tre åtgärder för att förebygga trakasserier: alla aktörer inom räddningsväsendet ska ha tillgång till anvisningar och förfaranden för situationer där trakasserier förekommer, och räddningsorganisationerna ska utse en jämställdhets- och likabehandlingssamordnare som också fungerar som kontaktperson för trakasserier. Dessutom ska räddningsorganisationerna ge sin personal utbildning för att förebygga trakasserier”, säger minister Mikkonen.

Trots att det i offentligheten har lyfts fram fall av sexuella trakasserier och annat osakligt bemötande inom räddningsbranschen, visar undersökningar att tröskeln för att berätta om erfarenheterna är hög på arbetsplatserna.

"En av de stora utmaningarna med detta fenomen är att många inte vågar berätta om sina erfarenheter av rädsla för att bli stämplade eller för att förlora jobbet. Vi måste vara modiga och öppna när det gäller hanteringen av fenomenet. Det är viktigt att lyfta fram frågan och hålla den framme för att problemen inte ska förbli dolda inom organisationerna. Gemensamma åtgärder för att motarbeta sexuella trakasserier är också faktorer som gör arbetslivet attraktivare”, konstaterar minister Hanna Sarkkinen. 

Branschaktörer har förbundit sig till gemensamma åtgärder för att få slut på sexuella trakasserier

De aktörer inom räddningsbranschen som deltog i diskussionen har förbundit sig till att förhindra sexuella trakasserier och redan vidtagit åtgärder. Deltagarna ansåg att det är särskilt viktigt med en öppen diskussion om saken och att ledningen förbinder sig till att förhindra sexuella trakasserier och stärka jämställdheten.

”Sexuella trakasserier och ofredande utgör ett klart hinder för jämställdheten mellan könen. Inom det mansdominerade räddningsväsendet har trakasserierna riktats särskilt mot unga kvinnor, vilket försvagar kvinnors situation och avancemang i arbetslivet. Det är viktigt att ledningen bär ansvaret för hanteringen av saken då anställda berättar om trakasserier och att ledningen förbinder sig till åtgärder för att motarbeta sexuella trakasserier", konstaterar minister Blomqvist.

”Sexuella trakasserier ska inte tolereras inom någon bransch. De missförhållanden i räddningsbranschens arbetskultur som lyfts fram ska tas på allvar, de kan inte sopas under mattan. Diskussionen som fördes i dag är ett steg framåt för att finna lösningar för att motarbeta sexuella trakasserier. Det som nu behövs är att alla aktörer förbinder sig till de gemensamma ansträngningar som vi i dag fått ta del av”, konstaterar ministrarna Sarkkinen, Blomqvist och Mikkonen.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och social- och hälsovårds-minister Hanna Sarkkinen ordnade ett rundabordssamtal på temat sexuella trakasserier den 24 september 2021. I diskussionen deltog företrädare för arbetsmarknadens centralorganisationer samt arbetslivsexperter och sakkunniga inom utbildning, jämställdhet och likabehandling. Runda-bordssamtalet om sexuella trakasserier inom räddningsväsendet som ordnades fredagen den 17 december är en fortsättning på den tidigare diskussionen.

•    Att få ett slut på de sexuella trakasserierna är en gemensam angelägenhet (24.9.2021) 

Ytterligare information

Juho Orjala, social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinens specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295163415
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, [email protected], tfn 0295150029
Jukka Vornanen, inrikesminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, [email protected], tfn 0405936791

Hanna Sarkkinen Krista Mikkonen Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen