Hoppa till innehåll

Målet med färsk plan är att bekämpa våld mot kvinnor och familjevåld

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 9.05 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 11.58
Pressmeddelande 65/2022
rikkoutunut lasi

Med hjälp av den genomförandeplan som social- och hälsovårdsministeriet offentliggjort strävar man efter att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Dessutom vill man säkerställa att offren får tillräcklig hjälp och att de som utövar våld ställs inför straffrättsligt ansvar. Det är fråga om den nationella planen för genomförandet av Istanbulkonventionen 2022–2025, som kommer att genomföras av flera ministerier och förvaltningsområden.

Istanbulkonventionen är det första rättsligt bindande europeiska avtalet för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen antogs 2011 och trädde i kraft i Finland 2015. Genomförandet av Istanbulkonventionen övervakas av den oberoende expertgruppen GREVIO. 

Genomförandeplanen innehåller sammanlagt 36 olika åtgärder och tre övergripande huvudmål. Ett av huvudmålen är att öka det förvaltningsövergripande och multiprofessionella samarbetet och det andra att säkerställa att våldet mot kvinnor och våldet i hemmet identifieras samt ett effektivt ingripande. 

Det tredje huvudmålet är att könet ska beaktas bättre i arbetet mot våld. GREVIO har påpekat att det våldsförebyggande arbetet i Finland är synnerligen könsneutralt och inte i tillräcklig grad beaktar våld som riktas mot kvinnor på grund av deras kön. Genomförandeplanen uppmanar dessutom att beakta kvinnor som är i en särskilt utsatt ställning till exempel på grund av invandrarbakgrund eller funktionsnedsättning. 

Våld mot kvinnor och familjevåld är fortfarande ett betydande jämställdhets- och människorättsproblem i Finland. År 2020 fick polisen kännedom om 10 800 offer för familjevåld och våld i nära relationer. 75,2 procent av de vuxna offren var kvinnor. År 2019 dog sammanlagt 18 personer i partnermord, varav 15 var kvinnor och tre män. År 2021 anmäldes dessutom 1806 våldtäkter och 1415 andra sexualbrott till polisen.

Genomförandeplanen har utarbetats av kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE), som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Genomförandeplanen är den andra i ordningen och är en fortsättning på statsförvaltningens arbete mot våld.

Ytterligare information:

Taina Riski, generalsekreterare för kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE), Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7364, [email protected]

Minna Viuhko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3470, [email protected]  
 

Tillbaka till toppen