Hoppa till innehåll

Finland på åttonde plats vid jämförelsen av jämställdheten i EU-länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2023 12.59
Pressmeddelande

Jämställdheten i Finland placerar sig på åttonde plats i Europeiska unionen. Vid jämförelsen mättes jämställdheten på olika delområden, såsom arbetsmarknaden, hälso- och sjukvården och maktutövningen.

Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE offentliggjorde det senaste jämställdhetsindexet den 24 oktober. Med indexet mäts jämställdheten på sex olika delområden: makt, kunskap, arbete, hälsa, pengar och tid. Det används 31 olika indikatorer för att mäta jämställdheten. Rapporten innehåller dessutom ett specialtema. Största delen av uppgifterna i det senaste indexet är från år 2021. 

Det totala indextalet i EU översteg för första gången 70 och är nu 70,2. Talet 100 beskriver fullständig jämställdhet. Ökningen är jämfört med den föregående mätningen 1,6 poäng, vilket är den största ökningen i indexets mäthistoria. I EU-länderna som helhet har det gjorts framsteg på flera områden. I synnerhet det tal som mäter makten har ökat på lång sikt.

Sverige toppar jämförelsen med 82,2 poäng. Nederländerna placerade sig på andra plats och Danmark på tredje plats.

Finland bättre än EU i genomsnitt, men utvecklingen går långsamt

Finlands totala poäng är nu 74,4. Enligt EIGE:s klassificering hör Finland tillsammans med de övriga nordiska länderna till de som har ett högre nationellt poängtal än EU:s medeltal, men utvecklingen av jämställdheten går långsammare än inom EU i genomsnitt.
 
Finlands poäng steg på områdena hälsa och arbete. Ökningen var störst på området arbete. Förbättring har skett särskilt i arbetslivskvaliteten och deltagandet.

Poängen på områdena kunskap, pengar, makt och tid sjönk. På området kunskap är det segregationen inom utbildningen som sänker poängen. På området tid beror förändringen på att ojämlikheten mellan könen har ökat på delområdet fritidsverksamhet. Kvinnornas deltagande i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter har minskat kraftigt, medan männens deltagande har ökat något. Rapporten visar dock att skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller obetalt omsorgs- och hemarbete har minskat. I övrigt har ändringarna varit små för Finlands del.

"Finland har en historia som ett starkt jämställdhetsland och vår placering är fortfarande bra, men resultatet visar att om någon trodde att full jämställdhet har uppnåtts så är vi långt ifrån det. Enligt jämställdhetsindexet finns det utrymme för förbättring i synnerhet i fråga om segregationen inom utbildningen och överraskande nog också i jämställdheten inom fritid, kultur och idrott. Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet och vi vill lyfta Finland tillbaka till toppen. I regeringsprogrammet betonas också bekämpningen av våld mot kvinnor", säger minister Sanni Grahn-Laasonen, som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Könet påverkar möjligheterna att delta i beslutsfattandet kring den gröna omställningen

Specialtemat för 2023 är jämställdhet mellan könen och en socialt rättvis europeisk grön giv. Inom specialtemat analyseras allmänhetens attityder och beteende i frågor som gäller klimatförändringarna och begränsningen av dem, energi, transporter och beslutsfattande. Uppgifter har samlats in från flera olika undersökningar.

Analysen visar att könet och intersektionell ojämlikhet påverkar bland annat möjligheterna att delta i beslutsfattandet kring och arbetskraften inom den gröna omställningen. Inom EU är transport- och energisektorerna starkt mansdominerade. Enligt analysen är kvinnor underrepresenterade också i beslutsfattandet kring den gröna omställningen.

Jämställdhetsindex

Med hjälp av jämställdhetsindexet kan man se hur jämställdheten i de olika EU-länderna utvecklas vid olika tider. Med indexet mäts skillnaden mellan situationen för kvinnor och män samt den totala jämställdhetsnivån.

Genom indexet får man information om utmaningar och framsteg i fråga om jämställdheten, som också kan användas som grund för beslutsfattandet. Indexet har publicerats sedan år 2013. Från och med år 2019 har indexet publicerats årligen. Sedan år 2019 har det också valts ett specialtema för varje årsrapport.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, tfn 02951 63715, [email protected]
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63205, [email protected]
Niilo Heinonen, specialmedarbetare för ministern för jämställdhetsfrågor, tfn 0295 163 603, [email protected]

Tillbaka till toppen