Hoppa till innehåll

Det nordiska samarbetet för att trygga LGBTI-personers rättigheter är viktigt också globalt sett

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2022 11.55
Kolumn

Social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet ordnade tisdagen den 30 november 2021 ett gemensamt seminarium om LGBTI-personers välfärd och trygghet. Seminariet var en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Vid seminariet presenterades en utredning av samarbetsorganet NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) som Finland låtit utföra i egenskap av ordförandeland för Nordiska ministerrådet. I utredningen kartläggs de nordiska ländernas lagstiftning och praxis som syftar till att förebygga hatbrott och våld mot LGBTI-personer och beskrivs utmaningarna inom detta. 

Av både utredningen och seminariets expertanföranden framgick att de nordiska länderna har mycket gemensamt både i fråga om metoderna för att bemöta våldet och hatbrotten och de utmaningar som vi möter i det här arbetet. Detta är i och för sig inte överraskande, våra samhällen liknar varandra på många sätt. De nordiska länderna är också i ett globalt perspektiv föregångare när det gäller att tryggaLGBTI-personers rättigheter. Detta konstaterade också en representant för Europeiska kommissionen vid seminariet. 

Ett viktigt mål såväl vid seminariet som i utredningen var att göra det möjligt att sprida information mellan nordiska experter. Både utredningen och de diskussioner som fördes vid seminariet visade sig vara viktiga med tanke på spridningen av information och god praxis. Det nordiska samarbetet för utbyte av information och erfarenheter verkar ännu inte utnyttjas fullt ut. Till exempel samarbetet mellan aktörer på gräsrotsnivå samt inom olika sektorer och mellan sektorer kan utökas. 

Främjandet av LGBTI-personers rättigheter har varit en del av Nordiska ministerrådets samarbete inom jämställdhetssektorn sedan 2020. Jag ser det som viktigt att detta delområde tagits med i vårt officiella jämställdhetssamarbete. Även de experter som hördes vid seminariet betonade vikten av hållbarheten och kontinuiteten i det nordiska samarbetet för att främja LGBTI-personers rättigheter.

Jag hoppas att det aktiva nordiska samarbetet inom LGBTI-frågor fortsätter. Genom att fortsätta dela med oss av information och god praxis kan vi lära oss av varandra och undvika att upprepa eventuella tidigare misstag. Då vi delar med oss av erfarenheter av god praxis kan vi dra nytta av strategier som använts i de andra nordiska länderna och på så sätt behöver vi inte uppfinna allt på nytt. Genom att lära oss av andras erfarenheter kan vi också undvika fallgroparna. 

Det nordiska samarbetet för att främja LGBTI-personers rättigheter är viktigt också för att vi globalt sett är föregångare inom detta område. Vi kan fungera som vägvisare och också sporra varandra. Ett nära samarbete och att vi stöder varandra är viktigt också för att vi ska kunna bemöta det motstånd mot LGBTI-människors rättigheter möter i Europa och globalt. 

De strategiska prioriteringarna i Nordiska ministerrådets LGBTI-verksamhet åren 2021–2022 är: 

  1. att LGBTI-personer ska ha möjlighet att leva fritt och öppet
  2. stödja en god livskvalitet och goda levnadsförhållanden för HBTI-personer, samt
  3. att stödja det civila samhällets arbete och utnyttja civilsamhällesorganisationernas kompetens i LGBTI-frågor. 

Vi har lyckats få fart på det nordiska LGBTI-samarbetet i fråga om dessa teman. Snart är det dags att blicka in i framtiden och fundera på vilket fokus verksamheten ska ha framöver.

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Att främja LGBTI-personers rättigheter är en oskiljbar del av detta. 
 

 

Thomas Blomqvist
Tillbaka till toppen