Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2024

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2023 11.31
Tiedote 107/2023

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2024 noin 16,15 miljardia euroa. Määräraha on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu pääosin tarvearvion muutoksista.

Talousarvioehdotuksessa muun muassa tehdään lapsilisiin useita parannuksia   Lisäksi lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden kuntoutusta ja kuntoutuspalveluja parannetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta määräaikaisella ohjelmalla. Myös lääkärin vastaanottopalkkioiden Kela-korvausta korotetaan. 

Talousarvioesityksessä sosiaaliturvaan tehdään useita määrärahatarvetta pienentäviä uudistuksia. Kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jäädytetään pois lukien toimeentulotuki, eläkkeet, rintamalisät, vammaisetuudet ja lääkkeiden kattokorvaus. Työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea muutetaan, vuorotteluvapaajärjestelmä ja aikuiskoulutustuki   lakkautetaan ja   toimeentulotuessa toteutetaan uudistuksia edullisemman asunnon etsinnän edistämiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin noin 33 prosenttia, perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen sekä perustoimeentulotukeen noin 29 prosenttia sekä työttömyysturvaan noin 15 prosenttia. Sairausvakuutuksen osuus määrärahoista on noin 14 prosenttia, sosiaali- ja terveydenhuollon tukemisen osuus noin 2 prosenttia sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen avustusten osuus noin 2 prosenttia.

Talousarvioehdotuksen rinnalla STM on valmistellut ministeriön ehdotuksen vuosien 2025–2027 julkisen talouden suunnitelmaksi.

Lapsiperheiden asemaa vahvistetaan perhepaketilla

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin 4,8 miljardia euroa. Se on 130,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Lisäys johtuu pääasiassa perustoimeentulotuen tarvearvion muutoksista, lapsilisien korotuksista sekä Kelan toimintakulujen lisäyksistä.

Lapsiperheiden aseman vahvistamiseksi STM ehdottaa perhepakettia, joka sisältää 26 euron korotuksen alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisään 1.4.2024 lukien, vuoden alusta lukien lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen noston 10 eurolla, neljännen ja viidennen sekä sitä useamman lapsen lapsilisän korotuksen 10 eurolla. Yhteensä näistä uudistuksista kertyy kustannuksia 54 miljoonaa euroa. 

Yleisen asumistuen   indeksikorotukset jäädytetään. Yleistä asumistukea kohdennetaan jatkossa tukea eniten tarvitseville ryhmille. Asumistuesta poistetaan ansiotulovähennys, asumistuen perusomavastuuta korotetaan ja tasoa tarkistetaan. Lisäksi asumistuen kuntaryhmiä yhtenäistetään. Omistusasuntoon ei saa jatkossa asumistukea.

Toimeentulotuessa toteutetaan uudistuksia edullisemman asunnon etsinnän edistämiseksi, jotka tulevat voimaan 1.7.2024 alkaen. 

Kelan toiminnan kuluihin ministeriö ehdottaa yhteensä 519,8 miljoonaa euroa. Se on 6,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Toimintakuluissa on huomioitu eläkekulujen kasvun ja ansiotason muutokset sekä etuus- ja asiointipalvelun kehittämisen kustannuksia.

Työttömyysturvaan uudistuksia

Työttömyysturvaan sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 2,1 miljardia euroa. Se on 339,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Vähennys johtuu pääasiassa hallitusohjelman mukaisten uudistusten vaikutuksista.

Työttömyysturvassa vuorotteluvapaajärjestelmä sekä aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Työttömyysturvan omavastuupäivät muutetaan siten, että nykyisen viiden sijaan niitä on seitsemän. Lomakorvausten jaksotus palautetaan 1.1.2024 lähtien. Vuoden 2024 alusta lähtien työttömyysturvan suojaosista luovutaan ja työttömyysturvan lapsikorotukset lakkautetaan. Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen ja tuloperustainen työssäoloehto (euroistaminen) astuvat voimaan 1.1.2024, mutta niiden soveltaminen alkaa vasta 1.9.2024. Tuloperusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että työssäoloehto kertyisi viikkokohtaisen tuntirajan sijaan kuukausikohtaisesti tulorajan mukaan. Lisäksi toteutetaan työttömyysetuuksien indeksijäädytys. Kaikki nämä vähentävät valtion kustannuksia työttömyysturvasta yhteensä 318 miljoonaa euroa.

Kela-korvausta korotetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa sairausvakuutukseen 2,35 miljardia euroa. Se on 60 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Lisäys johtuu pääosin hallitusohjelman mukaisista uudistuksista.

Lääkärin vastaanottopalkkioiden Kela-korvausta korotetaan. Tästä kustannuksia aiheutuu 78 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden kuntoutusta ja kuntoutuspalveluja parannetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta määräaikaisella ohjelmalla. Tähän ehdotetaan 13,4 miljoonaa euroa.

Kuntoutusrahan määrä ammatillisen kuntoutuksen ajalta lasketaan samalle tasolle kuin kuntoutujalle myönnettävä sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha on. Lisäksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä lasketaan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasolle.

Sairausvakuutuksen päivärahoihin ja kuntoutusrahoihin tehdään indeksijäädytys. Nämä toimet tuovat yhteensä 36,5 miljoonaa euroa säästöjä.

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muutoksen ehdotetaan kohdennettavaksi 10 miljoonaa euroa.

Eläkkeisiin lisää rahoitusta

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa eläkkeisiin 5,5 miljardia euroa. Se on 208 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Erityisesti kansaneläkkeiden, maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkkeiden menot kasvavat.

Eläkkeensaajien asumistuen indeksikorotukset jäädytetään.

Veteraaneille, asevelvollisille ja lähiomaisille tukea

Veteraanien tukemiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 133,7 miljoonaa euroa. Se on noin 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023 Määrärahojen lasku johtuu pääasiassa siitä, että veteraaneja on vuosi vuodelta vähemmän kuin aikaisemmin. 

Määrärahoista suuntautuu 42,6 miljoonaa euroa sotilasvammakorvauksiin ja sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 3,9 miljoonaa euroa rintamalisiin ja 85 miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Sotilasinvalidien puolisoiden kuntoutukseen, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen ja eräille ulkomaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille rintama-avustukseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 1,5 miljoonaa euroa. Valtion korvaukseksi sodista kärsineiden huoltoon ministeriö ehdottaa 0,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali-ja terveydenhuoltoa tuetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon 392 miljoonan euron määrärahaa. Se on 36 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämiseen STM ehdottaa 28,3 miljoonaa euroa. Tästä 20 miljoonaa euroa on tarkoitettu hankkeeseen, jossa kokeillaan teknologian hyödyntämistä hoivatyössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän vaikuttavuuden kehittämiseen ministeriö ehdottaa 8 miljoonaa euroa ja itsemurhien ehkäisyohjelman jatkamiseen 0,3 miljoonaa euroa.

Sote- ja pelastusalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi käynnistetään Hyvän työn ohjelma. Ohjelman toteuttamiseen STM ehdottaa 3,5 miljoonaa euroa.

EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta ministeriö ehdottaa 43 miljoonaa euroa. Se on 75 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Määrärahasta 38 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen ja 5 miljoonaa euroa mielenterveyden ja työkyvyn vahvistamiseen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toteuttamaan opiskeluterveydenhuoltoon STM ehdottaa valtion rahoitusta 69,5 miljoonalla eurolla. Määrärahassa on huomioitu 1,0 miljoonan euron kohdennus korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja 2,8 miljoonan euron lisäys kustannustason noususta johtuen.

Lisäksi määrärahassa on huomioitu 1,1 miljoonan euron vähennys, joka johtuu siitä, että YTHS:n terveydenhoitopalvelut luetaan koordinaatioasetuksen piiriin kuuluvaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkinto-opiskelijat EU- ja ETA-valtioista, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta (EU-tutkinto-opiskelija) vapautettaisiin opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitomaksun maksamisesta EU-koordinaatioasetuksen mukaisesti. Näiden EU-tutkinto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta aiheutuneista kustannuksista perittäisiin korvaus opiskelijan sairaanhoidon kustannuksista vastaavalta valtiolta rajalain mukaisesti.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterien lentotoiminnan tuottamiseen ministeriö ehdottaa 48,2 miljoonan euron valtionavustusta FinnHEMS Oy:lle. STM ehdottaa määrärahaan lisäystä 11,6 miljoonalla eurolla, josta 9,9 miljoonaa euroa aiheutuu Kouvolan ja Pirkkalan tukikohtien rakentamis- ja käyttöönottokustannuksista sekä 1,7 miljoonaa euroa inflaation vaikutuksesta kustannuksiin.

Pohjanmaan hyvinvointialueen potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa valtionavustuksia 1,1 miljoonalla eurolla.

Turvakotitoiminnan rahoitukseen ministeriö ehdottaa 26,6 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa on kustannusten noususta. Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluun STM ehdottaa 7,1 miljoonaa euroa ja sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 2,3 miljoonaa euroa.

Terveyttä ja toimintakykyä edistetään

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 61,2 miljoonan euron määrärahoja. Se on 16,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Rokotteiden hankintaan ministeriö ehdottaa muutoksia seuraavasti: yhteensä 4,4 miljoonaa euroa rokotteiden hintojen nousuun ja 0,9 miljoonaa euroa rokotteiden varastointia varten. Kuntien terveyden edistämisen määrärahaan STM ehdottaa lisäystä 10 miljoonalla eurolla, jota kohdennetaan ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemiseen.

Kansalliselle terveys- ja hyvinvointiohjelmalle ministeriö ehdottaa 2,0 miljoonan euron määrärahaa, jolla vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta ja otetaan käyttöön vaikuttaviksi arvioituja käytäntöjä sekä kehitetään uusia ratkaisuja.

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitukseen tukea 

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaan STM ehdottaa 129,3 miljoonaa euroa. Se on 2,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Välitä viljelijästä -hanketta jatketaan siirtyvillä erillä vuonna 2024.

Laitokset ja virastot

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaan lisää määrärahoja. Ministeriö ehdottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 1,5 miljoonaa euroa DRG-potilashoidon luokitusjärjestelmän hankintaan ja 0,9 miljoonaa euroa kansainvälisten diagnoosiluokituksen ja terminologian käyttöönottoon.

Säteilyturvakeskukselle ehdotetaan ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmisteluun sekä pienydinvoimaloiden (SMR) turvalliseen käyttöönottoon valmistautumiseen yhteensä 1,65 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaiselle ehdotetaan 3,2 miljoonan euron määrärahaa, joka sisältää 1,0 miljoonan euron lisäystä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotetaan 1,8 miljoonan euron lisäystä hyvinvointialueiden ohjauksen vahvistamiseen ja hallitusohjelman toimeenpanoon.

Avustukset yhteisöille ja säätiöille 

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 383,6 miljoonan euron määrärahaa avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Määräraha on noin 10 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2023 Taseen jakamattomista voittovaroista puretaan vuosittain 25,8 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026.

Tiedontuotantoa uudistetaan ja digitalisaatio-ohjelma laaditaan 

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 44,2 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tiedonhallintaan, muun muassa tietotuotannon uudistamiseen. Määrärahoista 5,0 miljoonaa euroa kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio-ohjelmaan, 6,0 miljoonaa euroa tietojohtamisen kehittämiseen.

Lääkeasioiden tiekartan valmisteluun ministeriö ehdottaa 2,0 miljoonan euron määrärahaa. Järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kautta tehtävän ruoka-aputyön tuen vakinaistamiseen STM ehdottaa 3,0 miljoonaa euroa.

STM ehdottaa, että hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta lisätään 17,6 miljoonalla eurolla, joka kohdistuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, Säteilyturvakeskukseen, Työterveyslaitokseen, Tietolupaviranomaiseen, Tutkimus EVO:n sekä eräisiin erityishankkeisiin ja kansallisiin osaamiskeskittymiin.

Lisätietoja 

kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, p. 0295 163 425 (yleiset kysymykset)  
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, p. 0295 163 280 (lääkehuolto, rokotteiden hankinta, ympäristöterveys)
osastopäällikkö Kari Hakari, p. 0295 163 642 (hyvinvointialueet ja palvelujärjestelmä) 
osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, p. 0295 163 351 (asiakkaan ja potilaan asema, palvelut)
osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085 (sosiaalivakuutusasiat)
osastopäällikkö Anna-Kaisa Iivari, p. 0295 163 371 (lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen, STEA)
johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155 (sosiaalivakuutusasiat, etuudet, työttömyysturva ja sairausvakuutus)
johtaja Jaana Rissanen, p. 0295 163 011 (takuueläke, sotilastapaturmakorvaukset)
johtaja Taru Koivisto, p. 0295 163 323 (rokotusohjelma, terveyden edistämisen määrärahat)
talousjohtaja Mikko Staff, p. 0295 163 214 (talousarvio) 
johtaja Tanja Auvinen, p. 0295 163 715 (tasa-arvoasiat)
johtaja Minna Saario, p. 0295 163 146 (hyvinvointialueiden palveluiden digitalisointi)
erityisavustaja Nuutti Hyttinen, p. 0295 163 073 (yleiset kysymykset)
erityisavustaja Hannu Peurasaari, p. 0295 163 662 (yleiset kysymykset)
valtiosihteeri Laura Rissanen, p. 0295 163 632 (yleiset kysymykset)
erityisavustaja Sakari Rokkanen, p. 0295 163 109 (yleiset kysymykset)
erityisavustaja Niilo Heinonen, p. 0295 163 603 (yleiset kysymykset)
erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (työttömyysturva, aikuiskoulutusetuus, vuorotteluvapaajärjestelmä, Työllisyysrahasto ja työttömyysetuuksien rahoitus)

sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun