Hyppää sisältöön

Laki sukupuolen vahvistamisesta tulee voimaan 3.4.2023

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 14.03
Tiedote

Translainsäädäntö uudistuu. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Laki sukupuolen vahvistamisesta tulee voimaan 3.4.2023. Samalla kumotaan laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta.

Uudella lailla vahvistetaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys eivät ole enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 2.3. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 3.3.

Hakemus perustuu henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan

Henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuu henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan. Henkilön on tehtävä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle, joka informoi hakijaa hakemuksen käsittelystä ja sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista. Hakijan on tiedot saatuaan vahvistettava hakemus, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun hakemus on tullut vireille. 

Hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten. 

Hakemusmenettelystä ja lain vaikutuksista on koottu tarkempaa tietoa ministeriön verkkosivuille sekä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuille.

Muuta lainsäädäntöä sovelletaan pääosin vahvistetun sukupuolen mukaisesti 

Vahvistettua sukupuolta on pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Säännöksen tarkoitus on turvata se, että henkilö tulee kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Esimerkiksi asevelvollisuus määräytyy vahvistetun sukupuolen mukaan. 

Laissa on erikseen säännökset eräiden, kuten terveyspalvelujen tuottamista koskevien sukupuoleen sidottujen säännösten soveltamisesta sukupuolensa vahvistaneeseen henkilöön. 

Muutos mahdollistaa myös vanhemmuusnimikkeen muutoksen vastaamaan vahvistettua sukupuolta.

Lait tulevat voimaan 3.4.2023. Vanhemmuusnimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovelletaan sen edellyttämien täytäntöönpanotoimien vuoksi kuitenkin vasta 1.3.2024.

Lisätietoja

hallitussihteeri Sonja Jantunen, [email protected]

Sivun alkuun