Hyppää sisältöön

Sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen ensiarvoisen tärkeää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2023 9.47
Kolumni

Pride-kuukausi on huipentumassa meneillään olevaan Pride-viikkoon. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeää kestävän hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee monin eri tavoin yhteiskunnan moninaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Näin Pride-viikon kunniaksi on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja. STM:n visiona on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Työmme tavoitteena on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja. Tässä työssä oleellista on eriarvoisuuden vähentäminen sekä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Lähes kaikki STM:n työ liittyy näihin tavoitteisiin. 

STM:ssä, kuten muissakin ministeriöissä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tätä varten laadittujen suunnitelmien pohjalta. Niillä vastataan lainsäädännön vaatimuksiin viranomaisten tavoitteellisesta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja ministeriöiden toimintatapojen muuttamisesta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi. Lisäksi teemme valtioneuvostotason yhteistyötä mm. sateenkaariyhteistyöverkostossa ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien verkostossa.   

STM:n nykyisessä toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tavoittelemme erityisesti henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen parantamista ja näiden näkökulmien sisällyttämistä kaikkeen ministeriön toimintaan. Lisäksi kehitämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää viestintää ja (toimi)tiloja. Näillä keinoilla huolehdimme siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden teema on poikkileikkaavaa kaikessa ministeriön työssä. 

Lakimuutoksin vahvistetaan sukupuolivähemmistöjen asemaa 

Pitkän aikavälin kehittämisen lisäksi meidän on vastattava yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajan-kohtaisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteisiin, josta hyvänä esimerkkinä on 3.4.2023 voimaan tullut Translaki.

Uusi sukupuolen vahvistamista koskeva laki vahvistaa yksilön itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä perustuslain edellyttämällä tavalla.    

Translaissa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista, eikä sukupuolen vahvistamiseen enää vaadita lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia. Myös aiemmin edellytyksenä ollut lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistui. Henkilö voidaan uuden lain myötä vahvistaa kuuluvaksi eri sukupuoleen henkilön oman hakemuksen perusteella, tietyin edellytyksin.

Vahvistettua sukupuolta on pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Säännöksen tarkoitus on turvata se, että henkilö tulee kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti.  

Sukupuoli-identiteetti otettava huomioon etenkin sote-palveluissa

Myös sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettu rakenneuudistus ja järjestämislainsäädäntö korostavat asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuutta – tämä koskee niin oikeuksia palveluihin kuin asiakkaan kohtaamista yksilönä tarpeidensa mukaisesti.

Jokaisella on oikeus ilman syrjintää palvelutarpeensa edellyttämään sosiaali- ja terveyspalveluun. Palvelut on järjestettävä ja asiakkaita on kohdeltava siten, ettei heidän ihmisarvoaan loukata ja heidän vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.   

Kun henkilö hakeutuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden pariin, tulee hänet kohdata hänen sukupuoli-identiteettiään kunnioittavalla tavalla. Sukupuolen vahvistamisesta annetun lain yhteydessä lainsäädännön muutoksilla turvattiin se, että henkilö saa lääketieteellisesti perustellut palvelut sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.   

Uusilla hyvinvointialueilla onkin aiempaa paremmat mahdollisuudet uudistaa toimintamallejaan sekä henkilöstönsä osaamista kielellisten, kulttuuristen ja yksilöllisten oikeuksien huomioimiseen sekä tosiasialliseen edistämiseen.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää osaamista sosiaali- ja terveysjärjestelmän eri tasoilla. On erittäin tärkeää tukea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista ja organisaatioiden toimintatapojen kehittämistä. Tätä tukea voidaan edistää esimerkiksi täydennyskoulutuksen keinoin. STM tulee huomioimaan asian hyvinvointialueiden ohjauksessa ja sen säädöspohjassa.   

Hyvinvointialueilla ja kaikilla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilla on uuden lainsäädännön nojalla korostunut velvollisuus omavalvonnalla varmistaa palveluidensa saatavuus, laatu ja turvallisuus sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus niin rakenteellisesti kuin yksittäisten asiakkaiden ja potilaiden osalta.

Omavalvonnan ohjauksessa on keskeistä varmistaa, että organisaatioiden toiminnassa kyetään estämään ja korjaamaan mahdolliset puutteet mm. luomalla käytänteitä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen, mutta myös mahdollisten epäkohtien systemaattiseen havaitsemiseen ja tämän toiminnan läpinäkyvyyteen. Asiakkaiden ja potilaiden osallisuus ja näkemysten huomioon ottaminen on keskeinen osa omavalvonnan toteuttamista.  

Hyvinvoiva yhteiskunta tarvitsee ja palvelee kaikkia 

Monet sukupuoliin liittyvät ennakkoluulot, stereotypiat ja syrjintä ovat liian monelle yhä arkipäivää, mikä vaikuttaa monien ihmisten elämään ja hyvinvointiin negatiivisesti. Hyväksymällä ja oppimalla tunnistamaan sukupuolen moninaisuuden edistämme sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen palvelee lopulta koko yhteiskuntaa. 

Veli-Mikko Niemi
kansliapäällikkö

Sivun alkuun