Hoppa till innehåll

Utkast till lag om fastställande av könstillhörighet på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2022 14.19 | Publicerad på svenska 18.2.2022 kl. 16.14
Pressmeddelande 49/2022

Förslaget till ny lag om fastställande av könstillhörighet har lagts fram av arbetsgruppen för revidering av translagstiftningen. Syftet är att stärka en persons självbestämmanderätt genom att åtskilja rättsligt fastställande av könstillhörighet från medicinska undersökningar och behandlingar. 

Genom den nya lagen stärks också den personliga integriteten, icke-diskriminering och rätten till privatliv. Avsaknad av fortplantningsförmåga ska inte längre vara en förutsättning för rättsligt fastställande av könstillhörigheten. 

Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition kan lämnas fram till den 3 april 2022.

Ansökan ska utgå från en persons egen redogörelse för upplevelsen av det egna könet

Enligt förslaget kan det fastställas att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats för personen i befolkningsdatasystemet, om personen lägger fram en redogörelse för att varaktigt uppleva sig tillhöra det kön som ska fastställas, är myndig och finsk medborgare eller bosatt i Finland.

En ansökan om fastställande av könstillhörighet ska utgå från en persons egen redogörelse för upplevelsen av det egna könet. Personen ska lämna in en skriftlig ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som informerar sökanden om behandlingen av ansökan och om rättsverkningarna av fastställandet. Sökanden ska bekräfta ansökan efter att ha fått uppgifterna, dock tidigast 30 dagar efter det att ansökan blev anhängig. Syftet med ansökningsförfarandet är att säkerställa att fastställandet av könstillhörighet söks på basis av kunskap och efter övervägande.

Den övriga lagstiftningen ska i huvudsak tillämpas i enlighet med den fastställda könstillhörigheten 

Den könstillhörighet som fastställts ska betraktas som personens könstillhörighet vid tillämpningen av annan lagstiftning, om inte något annat föreskrivs. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en person blir behandlad i enlighet med sin könsidentitet. Till exempel värnplikten bestäms enligt den fastställda könstillhörigheten. 

Den benämning som beskriver personens föräldraskap (mor eller far) kan ändras i befolkningsdatasystemet till att motsvara benämningen för den fastställda könstillhörigheten. Dessutom föreslås ändringar i annan lagstiftning som syftar till att trygga barnets rättsliga ställning trots att benämningen som beskriver förälderns föräldraskap ändras.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2023

Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om ändring av den benämning som beskriver föräldraskapet ska dock tillämpas först den 1 oktober 2023.

Förslagen bereddes i arbetsgruppen för revidering av translagstiftningen. Härnäst bereder arbetsgruppen förslag till stärkande av intersexuella barns självbestämmanderätt. Gruppens mandatperiod fortsätter till den 31 mars 2022.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
Maija Iles, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen